Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Rendementen

In 2020 bedroeg het rendement op de beleggingen 8,7%. De pensioenverplichtingen - de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitkeren - namen in 2020 toe met 12,7%. Er wordt naar gestreefd om de waarde van de beleggingen meer te laten stijgen dan de waarde van de (toekomstige) pensioenen. Dit extra rendement (overrendement), kan worden benut voor het verhogen van de pensioenen om de koopkracht ervan te behouden. Met het genoemde resultaat werd er dus geen overrendement behaald en lag dit resultaat lager dan de langjarige doelstelling van een overrendement van 1,1%. Het gemiddelde beleggingsrendement van Bpf Koopvaardij over de afgelopen tien jaar komt uit op 7,4%.

Beleggingsbenchmark

Voorafgaand aan een nieuw beleggingsjaar stelt het bestuur van Bpf Koopvaardij de zogenoemde normportefeuille vast. Deze portefeuille houdt rekening met de risico’s die het fonds wil en kan nemen en wordt gebruikt als maatstaf voor de beleggingsresultaten (benchmark). In 2020 had deze beleggingsbenchmark een rendement van 8,5%. Het rendement (na kosten) van 8,7% van Bpf Koopvaardij was dus 0,2% hoger dan deze benchmark. In de benchmark worden geen kosten meegenomen.

Historische rendementen per 31 december 2020

Onderstaande tabel geeft het geannualiseerde rendement van de beleggingen en verplichtingen weer over verschillende periodes. Het eerste gedeelte van de tabel (kolom 'Beleggingen') laat het rendement op de beleggingen van Bpf Koopvaardij zien.

Het tweede gedeelte van de tabel geeft de waardeontwikkeling van de pensioenverplichtingen – de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten uitkeren – weer. Vervolgens wordt het overrendement ten opzichte van deze verplichtingen getoond. In deze kolom (overrendement ten opzichte van de pensioenverplichtingen) is te zien of de langjarige overrendementsdoelstelling van 1,1% is gehaald.

In het derde gedeelte staat het rendement van de beleggingsbenchmark (bovengenoemde normportefeuille). Ook is hier te zien hoe de beleggingen hebben gepresteerd ten opzichte van deze beleggingsbenchmark (kolom overrendement t.o.v. beleggingsbenchmark).

In de tabel worden geannualiseerde rendementen getoond. Dit betekent dat de drie- en vijfjaarsrendementen zijn omgerekend naar een periode van een jaar. Op deze manier kunnen de rendementen over de verschillende periodes makkelijk met elkaar worden vergeleken.

 

  Beleggingen Waardeontwikkeling pensioenverplichtingen Overrendement t.o.v. pensioenverplichtingen Beleggingsbenchmark Overrendement t.o.v. beleggingsbenchmark
1 jaar* 8,7% 12,7% -4,0% 8,5% 0,2%
2 jaar* 8,0% 10,3% -2,3% 7,9% 0,1%
3 jaar* 6,8% 7,0% -0,3% 6,7% 0,1%


* Dit betreft geannualiseerd rendement: drie- en vijfjaarsrendementen zijn hier omgerekend naar een periode van een jaar.

Meer weten?

Bpf Koopvaardij vindt dat het fonds verantwoordelijk is voor de maatschappelijke effecten van zijn beleggingsbeleid. Om die reden wordt er maatschappelijk verantwoord belegd.