Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Actief aandeelhouderschap

Het fonds stelt zich namens zijn deelnemers op als een actief aandeelhouder. Dit bestaat uit:

Onze fiduciair beheerder MN voert het actief aandeelhouderschap namens Bpf Koopvaardij uit.

Dialoogprogramma

Bij het dialoogprogramma gaat MN namens Bpf Koopvaardij in gesprek met bedrijven waar de ESG-factoren kunnen worden verbeterd. De dialoog wordt aangegaan met ondernemingen die betrokken zijn bij controverses of in overtreding zijn van internationale standaarden op het gebied van verantwoord ondernemen. Het doel van deze dialoog is om de verbeteringen op het gebied van maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen te bespreken. Tijdens het dialoogprogramma worden de vorderingen gemeten en beoordeeld. De mate waarin een bedrijf wil meewerken en de openheid van zaken die zij geeft, zijn belangrijke graadmeters. Bpf Koopvaardij sluit een onderneming uit wanneer de dialoog met de onderneming niet het vooraf beoogde resultaat heeft bereikt.

Overzicht van de bedrijven in het dialoogprogramma (Transparantielijst engagement, pdf)

Lees meer over het bedrijfsdialoogbeleid.

Stemmen

Het stembeleid van het fonds wordt uitgevoerd voor de ondernemingen waarin wordt belegd. Door het uitoefenen van stemrechten op aandeelhoudersvergaderingen beïnvloedt het fonds het bestuursbeleid van ondernemingen. Hiermee voldoet het fonds aan de eisen die de wetgever stelt aan institutionele beleggers zoals pensioenfondsen. Het stembeleid wordt jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast.

MN (als fiduciair beheerder van Bpf Koopvaardij) voert het stembeleid voor Bpf Koopvaardij uit en rapporteert hier over. Vanwege het grote aantal ondernemingen waarbij wereldwijd gestemd moet worden, wordt er gebruik gemaakt van volmachten (proxy voting). Via de stemmonitor kunt u nagaan hoe er per onderneming gestemd is.

Juridische procedures

Een onderdeel van het actief aandeelhouderschap zijn de zogenoemde class actions (collectieve rechtszaken). Als ondernemingen waarin Bpf Koopvaardij belegt wettelijke overtredingen begaan, kan dit financiële schade voor het fonds veroorzaken. Door middel van class actions (collectieve rechtszaken) wordt geprobeerd de geleden schade vergoed te krijgen. Daarnaast worden ze gebruikt om governance verbeteringen af te dwingen.

Betrokken aandeelhouderschap

In het kader van Shareholder Rights Directive van de Europese Unie is Bpf Koopvaardij transparant over de beleggingen in aandelen die zijn toegelaten tot de handel op gereglementeerde markten. Met een drietal activiteiten wordt hieraan invulling gegeven.

 1. Betrokkenheidsbeleid
  Bpf Koopvaardij wil een betrokken aandeelhouder zijn en borgt zijn effectieve en duurzame aandeelhoudersbetrokkenheid bij beursgenoteerde bedrijven via een betrokkenheidsbeleid. Bpf Koopvaardij heeft de uitvoering van zijn betrokkenheidsbeleid uitbesteed aan zijn fiduciair beheerder MN (zie Betrokkenheidsbeleid).

 2. Beleggingsstrategie afgestemd op het profiel en de looptijd van de verplichtingen
  Bpf Koopvaardij heeft een Strategisch beleggingskader opgesteld waarbij, vanuit de doelstelling van het pensioenfonds, beschreven wordt hoe deze doelstelling gerealiseerd dient te worden. Daarin is een opsplitsing gemaakt in beleggingsbeginselen, uitvoeringsbeginselen en risicomanagementbeginselen. Op basis van dit kader worden verschillende onderliggende documenten opgesteld, zoals het clusterdocument Matching en beleidsdocument Returnportefeuille, strategiedocumenten en het jaarlijkse beleggingsplan. In deze documenten wordt vastgelegd hoe in een beleggingscategorie door de fiduciair beheerder belegd wordt met als doel te voldoen aan de doelstelling van het fonds en daarmee de (lange termijn) verplichtingen.

 3. Fiduciair beheer
  Het vermogensbeheer wordt uitgevoerd door fiduciair beheerder MN en de door MN geselecteerde en gemonitorde interne en externe vermogensbeheerders. In het kader van de Shareholder Rights Directive maakt Bpf Koopvaardij transparant hoe het mandaat richting de fiduciair beheerder MN is vormgegeven en rekening houdt met het profiel en de lange termijn verplichtingen van het fonds. Bpf Koopvaardij heeft een contract voor onbepaalde tijd afgesloten met zijn fiduciair beheerder, waarbij partijen met elkaar redelijke en naar hun opvatting op dat moment marktconforme opzegtermijnen zijn overeengekomen. Bpf Koopvaardij belegt in fondsen van Mn Services Fondsenbeheer B.V. en kan op basis van maandelijkse liquiditeit in- en uitstappen. Het jaarlijkse beleggingsplan is integraal onderdeel van de Fiduciair Beheer Overeenkomst. Het beleggingsplan wordt geijkt op het strategisch beleggingskader, waarbij er expliciet rekening gehouden wordt met de doelstellingen, de beginselen en de verplichtingen van Bpf Koopvaardij. De beginselen behelzen zowel financiële als niet-financiële onderwerpen, die daarmee dus van invloed zijn op de beleggingsbeslissingen.

  Op basis van dit kader en die beginselen worden door de fiduciair beheerder ook interne en externe vermogensbeheerders geselecteerd en gemonitord. Hiervoor is het managerselectie- en beheerbeleid opgesteld. Bij de selectie en monitoring van deze vermogensbeheerders wordt er onder andere getoetst of er een duidelijke relatie is tussen de beleggingsfilosofie en/of –strategie, het beleggingsproces en de uiteindelijke portefeuilleconstructie en transacties die plaats hebben gevonden in de portefeuille.

  MN rapporteert op maand- en kwartaalbasis aan Bpf Koopvaardij. De interne en externe managers rapporteren aan de fiduciair beheerder. Deze input is verwerkt in de rapportages van MN aan Bpf Koopvaardij. Naast de reguliere rapportages vinden tussentijdse portefeuille evaluaties plaats. Het productevaluatiebeleid schrijft daarnaast voor dat elk product minimaal iedere drie jaar geëvalueerd wordt. Daarbij wordt bekeken of de portefeuille nog voldoet aan het raamwerk van gestelde eisen in het strategisch beleggingskader. Langjarige prestaties staan centraal in deze rapportages en evaluaties. Ook is het beleid managerselectie en -beheer erop gericht vermogensbeheerders te selecteren waarvan het profiel (inclusief onderwerpen als track record en beloningsstructuur) aansluit bij de doelstelling van het mandaat.

  De beheersing van de vermogensbeheerkosten is een belangrijk thema voor Bpf Koopvaardij. De beleggingsbeginselen hieromtrent (zie Strategisch beleggingskader) spelen een grote rol in de opdracht aan de fiduciair beheerder. Bpf Koopvaardij houdt toezicht op de kosten die de fiduciair beheerder en de onderliggende vermogensbeheerders maken. Op jaarbasis rapporteert MN aan Bpf Koopvaardij over de vermogensbeheer- en transactiekosten. In de jaarverslagen van de MN beleggingsfondsen wordt gemeld wat de omloopsnelheid is van de aandelenportefeuilles.

Meer weten?

Lees meer over uitsluiting en ESG-integratie, twee andere aspecten van maatschappelijk verantwoord beleggen.