Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Privacyverklaring Bpf Koopvaardij

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak Koopvaardij. Ontvangt u pensioen of heeft u pensioenopbouw bij Bpf Koopvaardij, dan zijn uw persoonsgegevens bekend. Niet alleen bij ons, maar ook bij MN, het bedrijf dat onze pensioenadministratie verzorgt. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. U kunt er dan ook op vertrouwen dat wij hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan en dat uw gegevens adequaat zijn beveiligd.

De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. Bpf Koopvaardij voldoet aan de eisen van de AVG. In deze verklaring leest u hoe.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegeven zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Daarbij kunt u denken aan persoonsgegevens zoals uw naam, adres, geboortedatum, salarisgegevens, telefoonnummer en e-mailadres. Maar er zijn ook bijzondere persoonsgegevens zoals gegevens over arbeidsongeschiktheid of registratie van gemoedsbezwaarden. Wij registeren persoonsgegevens die wij nodig hebben voor de uitvoering van de pensioenregeling. Wij kunnen ook, indien van toepassing, gegevens over arbeidsongeschiktheid en gemoedsbezwaarden registreren.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Van alle personen en eventuele partners en kinderen die pensioen bij ons opbouwen, hebben opgebouwd of die een pensioen van ons ontvangen. Daarnaast registreren we de persoonsgegevens van de leden van de bestuurlijke organen van het pensioenfonds, contactpersonen van de werkgevers, de toezichthouders, leveranciers en andere personen/bedrijven die werkzaamheden voor ons uitvoeren.

Let op: Als uw werkgever of bedrijf persoonsgegevens aan ons doorgeeft, is de werkgever of het bedrijf volgens de AVG verplicht om u hierover te informeren.

Voor welk doel gebruiken wij persoonsgegevens?
Bpf Koopvaardij vindt dat gegevens van of over u uw eigendom zijn. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u of uw werkgever deze aan ons heeft verstrekt, of waarvoor wij de gegevens van u hebben verzameld. Hieronder beschrijven wij deze doelen:

 • Om de pensioenregeling te kunnen uitvoeren;
 • Om aan de verplichtingen uit de wet te voldoen, bijvoorbeeld de Pensioenwet of de Wet op de Loonbelasting;
 • Om te kunnen reageren op uw vraag, suggestie of klacht;
 • Wanneer u heeft aangegeven een (digitale) nieuwsbrief van ons te willen ontvangen;
 • Om analyses te doen voor statistische doeleinden;
 • Voor fraudepreventie.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als de wet verplicht om gegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale wetgeving of de Pensioenwet), dan gebeurt dit. Tenslotte kunnen wij uw gegevens ook langer bewaren voor ons archief, als dat nodig is om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. In dat geval treffen wij de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden) te laten corrigeren, te laten beperken of (definitief) te laten verwijderen. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden niet meer te gebruiken, of om uw persoonsgegevens over te dragen. Tevens heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Voor de uitoefening van de hiervoor genoemde rechten worden geen kosten bij u in rekening gebracht.

Recht op inzage
U heeft het recht om inzage te verkrijgen in de verwerking van uw persoonsgegevens en informatie te ontvangen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens.

Recht op correctie, verwijdering en beperking
U heeft het recht om van ons onverwijld rectificatie van onjuiste of verouderde persoonsgegevens te verkrijgen, uw persoonsgegevens bij ons te laten wissen, of uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden niet meer te gebruiken. Verder, en met inachtneming van de doeleinden van de verwerking, heeft u ook het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

Recht op bezwaar
U kan in sommige gevallen bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan op basis van dwingende redenen die verband houden met uw bijzondere situatie en in overeenstemming zijn met de relevante wetgeving.

Recht op overdragen van persoonsgegevens
U heeft in sommige gevallen het recht om bepaalde persoonsgegevens in een gestructureerde en gangbare vorm te verkrijgen, en deze aan anderen over te dragen. Dit kan op basis van dwingende redenen die verband houden met uw bijzondere situatie en dient in overeenstemming te zijn met de toepasselijke wetgeving.

Intrekken toestemming
Indien de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming kunt u uw toestemming voor deze verwerking op elk gewenst ogenblik intrekken. De intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de voorafgaande verwerking en wij kunnen mogelijkerwijs nog steeds berusten op een andere rechtsgrond voor de verwerking van de betrokken persoonsgegevens.

Voor correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u een verzoek met uw reden richten aan:

Bpf Koopvaardij
Postbus 97614
2509 GA Den Haag

Wij reageren binnen een maand inhoudelijk op het door u ingestelde verzoek. Deze termijn wordt opgeschort indien aanvullende informatie van u of een derde dient te worden verkregen.

Wij hebben de mogelijkheid om de reactietermijn op 3 maanden te zetten indien het een complex verzoek betreft of het verzoek onderdeel uitmaakt van een bulkverzoek (grote hoeveelheid betrokkenen met hetzelfde verzoek). Over een reactietermijn van meer dan een maand zal u steeds tijdig worden geïnformeerd. Wij hebben de mogelijkheid om een verzoek te weigeren indien uw verzoek buitensporig of ongegrond is. Hier wordt u dan door ons over geïnformeerd.

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, worden die pas aan u verstrekt als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen.

Voor het uitvoeren van de pensioenovereenkomst hebben we uw gegevens nodig. Voor dit gebruik kunt u zich niet afmelden. Anders kunnen we ons niet houden aan de wettelijke regels.

Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan, verplicht en/of noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het Pensioenregister of in geval van fraude. Ook dan worden uw gegevens alleen in overeenstemming met de AVG en de Pensioenwet gebruikt. Uw gegevens zijn toegankelijk voor medewerkers van MN voor zover dat voor hun functie noodzakelijk is. Wij zorgen ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken servicedesk
Bpf Koopvaardij heeft een servicedesk. Als u ons belt of wij bellen u, dan kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we voor trainings- en coachingsdoeleinden en om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De opname wordt voorafgaand aan het gesprek aan u gemeld. De opnames worden niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk vereist bewaard. Ook zijn deze opnames niet toegankelijk voor onbevoegden.

Gebruik van cookies op de website
Onze website www.koopvaardij.nl maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Deze cookies zorgen voor een goed functionerende website en het onthouden van gebruikersvoorkeuren. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer. Ook wordt er met de cookies geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies en wanneer toestemming nodig?
Onze website kent de volgende cookies:

 • Functionele cookies (altijd aan)
  Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website te laten werken. Deze cookies plaatsen wij daarom altijd en hiervoor is geen toestemming vereist.
 • Analytische cookies (altijd aan)
  Via analytische cookies houden we informatie bij over het gebruik van de website, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen. Wij hebben aandacht besteed aan het bewaken van privacy en beschermen van uw gegevens. Dit betekent dat wij niet uw persoonlijke gegevens en gedrag kunnen herleiden en er dus geen toestemming benodigd is. Deze cookies plaatsen wij altijd.
 • Persoonlijke cookies
  Naast functionele en analytische cookies kunnen ook andere websites cookies plaatsen. Dit zijn cookies die u de beste persoonlijke ervaring geven op onze website en daarbuiten. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera). Of pas uw instellingen aan op uw cookie-instellingen. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen. Lees hier meer over de cookies die wij gebruiken.

Wijziging van de privacyverklaring
Bpf Koopvaardij houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend passen wij zo nodig de privacyverklaring aan op basis van wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.

Versie: april 2022