Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Privacyverklaring

Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij (Bpf Koopvaardij) verzorgt de pensioenregeling voor de bedrijfstak koopvaardij. Ontvangt u pensioen of heeft u pensioenopbouw bij Bpf Koopvaardij, dan zijn uw persoonsgegevens bekend. Niet alleen bij ons, maar ook bij MN, het bedrijf dat onze pensioenadministratie verzorgt.

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. U kunt er dan ook op vertrouwen dat wij hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan en uw gegevens adequaat zijn beveiligd.

De regels voor het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wetgeving wordt nageleefd. Bpf Koopvaardij voldoet aan de eisen van de AVG. In deze verklaring leest u hoe.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegeven zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individueel persoon. Daarbij kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook aan uw salarisgegevens. Wij registeren onder andere de volgende gegevens van (ex-)deelnemers en pensioengerechtigden:

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Salarisgegevens
 • Dienstverbandgegevens (bijvoorbeeld aantal werkuren, naam werkgever(s))
 • Soort pensioenregeling waaraan u meedoet
 • Financiële gegevens (bijvoorbeeld IBAN, betaalwijze en debiteurengegevens)
 • Gegevens over verwantschap(pen) (bijvoorbeeld informatie over uw (ex-)partner en/of kinderen)
 • Huwelijksgegevens (bijvoorbeeld huwelijksakte, samenlevingsovereenkomst)
 • Gegevens over uw pensioenuitkering of -aanspraken
 • Gegevens uit rechtstreeks contact
 • Contactgegevens van uw werkgever
 • Telefoongesprekken
 • Gegevens over klachten/geschillen

Deze gegevens krijgen wij van u of uw werkgever. Maar ook van het UWV (als u arbeidsongeschikt bent) of van uw gemeente (Basis Registratie Persoonsgegevens).

Bijzondere persoonsgegevens
Indien u geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt wordt kunt u aanspraak maken op (gedeeltelijke) vrijstelling van het betalen van de pensioenpremie. Wij registreren daarvoor het percentage arbeidsongeschiktheid dat door het UWV voor u is vastgesteld. Vanzelfsprekend gaan wij extra zorgvuldig met deze informatie om en is deze informatie alleen beschikbaar voor de uitvoering van de betreffende werkzaamheden.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?
Van alle personen en eventuele partners en kinderen die pensioen bij ons opbouwen, hebben opgebouwd of die een pensioen van ons ontvangen. Daarnaast registreren we de persoonsgegevens van de leden van de bestuurlijke organen van het pensioenfonds, contactpersonen van de werkgevers, de toezichthouders, leveranciers en andere personen/bedrijven die werkzaamheden voor ons uitvoeren.
Let op: Als u als werkgever of bedrijf persoonsgegevens van uw medewerkers aan ons doorgeeft, bent u volgens de AVG verplicht om uw medewerkers hierover te informeren.

Voor welk doel gebruiken wij persoonsgegevens?
Bpf Koopvaardij vindt dat gegevens van of over u uw eigendom zijn. Daarom gebruiken wij uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u of uw werkgever deze aan ons heeft verstrekt, of waarvoor wij de gegevens van u hebben verzameld. Hieronder beschrijven wij deze doelen:

 • Om de pensioenregeling te kunnen uitvoeren;
 • Om aan de verplichtingen uit de wet te voldoen, bijvoorbeeld de Pensioenwet of de Wet op de Loonbelasting;
 • Om te kunnen reageren op uw vraag, suggestie of klacht;
 • Wanneer u heeft aangegeven een (digitale) nieuwsbrief van ons te willen ontvangen;
 • Om analyses te doen voor statistische doeleinden. Hiervoor worden uw gegevens zo vastgelegd, dat het niet mogelijk is uw individuele gedrag te herleiden uit deze informatie;
 • Voor fraudepreventie.

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Als de wet verplicht om gegevens te bewaren (bijvoorbeeld fiscale wetgeving of de Pensioenwet), dan gebeurt dit. Tenslotte kunnen wij uw gegevens ook langer bewaren voor ons archief, als dat nodig is om onze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. In dat geval treffen wij de nodige maatregelen om uw privacy te beschermen.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en (bij eventuele onjuistheden) te laten corrigeren, te laten beperken of (definitief) te laten verwijderen. U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens voor bepaalde doeleinden niet meer te gebruiken. Voor correctie of verwijdering van uw gegevens kunt u een verzoek met uw reden richten aan:

Bpf Koopvaardij
Postbus 97614
2509 GA Den Haag

Wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien, worden die pas aan u verstrekt als wij voldoende zekerheid hebben over uw identiteit. Dit doen wij om uw privacy optimaal te beschermen.

Houd u er rekening mee dat wij uw gegevens wel nodig hebben om uw pensioen te kunnen regelen.

Aan wie worden uw persoonsgegevens verstrekt?
Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan, verplicht en/of noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het Pensioenregister of in geval van fraude. Ook dan worden uw gegevens alleen in overeenstemming met de AVG en de Pensioenwet gebruikt.

Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van MN voor zover dat voor hun functie noodzakelijk is. Wij zorgen ervoor dat derden geen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Opname telefoongesprekken Servicedesk
Bpf Koopvaardij heeft een Servicedesk. Als u ons belt of wij bellen u, dan kunnen we het telefoongesprek opnemen. Dat doen we voor trainings- en coachingsdoeleinden en om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. De opname wordt voorafgaand aan het gesprek aan u gemeld. De opnames worden niet langer dan strikt noodzakelijk of wettelijk vereist bewaard. Ook zijn deze opnames niet toegankelijk voor onbevoegden.

Gebruik van cookies op de website
Onze website www.koopvaardij.nl maakt gebruik van cookies en soortgelijke technieken. Deze cookies zorgen voor een goed functionerende website en het onthouden van gebruikersvoorkeuren. Cookies slaan geen persoonlijke gegevens op, zoals uw e-mailadres of telefoonnummer. Ook wordt er met de cookies geen tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.

Welke cookies en wanneer toestemming nodig?
Onze website kent de volgende cookies:

 • Functionele cookies (altijd aan)
  Functionele cookies zijn technisch noodzakelijk om de website te laten werken. Deze cookies plaatsen wij daarom altijd en hiervoor is geen toestemming vereist.
 • Analytische cookies (altijd aan)
  Via analytische cookies houden we informatie bij over het gebruik van de website, zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen. Wij hebben aandacht besteed aan het bewaken van privacy en beschermen van uw gegevens. Dit betekent dat wij niet uw persoonlijke gegevens en gedrag kunnen herleiden en er dus geen toestemming benodigd is. Deze cookies plaatsen wij altijd.
 • Persoonlijke cookies
  Naast functionele en analytische cookies kunnen ook andere websites cookies plaatsen. Dit zijn cookies die u de beste persoonlijke ervaring geven op onze website en daarbuiten. Voor het plaatsen van deze cookies is uw toestemming vereist.

Cookies uitschakelen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies uitschakelen. De wijze waarop verschilt per browser. Meer informatie vindt u in de instellingen van uw browser (Edge, Firefox, Chrome, Safari, Opera). Of pas uw instellingen aan op uw cookie-instellingen. Het is mogelijk dat de website niet optimaal functioneert als u ervoor kiest de cookies op de website uit te schakelen. Lees hier meer over de cookies die wij gebruiken.

Wijziging van de privacyverklaring
Bpf Koopvaardij houdt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Vanzelfsprekend passen wij zo nodig de privacyverklaring aan op basis van wetswijzigingen en rechtspraak. Wij raden u daarom aan deze tekst met enige regelmaat te raadplegen als u onze website bezoekt.