Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Begrippen

Conversie

Bij echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap krijgt de ex-partner recht op uitbetaling van een deel van het ouderdomspensioen. De ex-partner kan dit deel van het ouderdomspensioen, samen met het bijzonder partnerpensioen, omzetten in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen. Dit heet conversie.

Factor A
De 'Factor A' toont uw pensioenaangroei in één kalenderjaar. Dit is een bedrag dat laat zien met hoeveel euro’s uw pensioen is gegroeid in een jaar. U vindt het bedrag van uw Factor A op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht (UPO). De Factor A heeft u nodig als u uw fiscale ruimte wilt berekenen voor aanvullingen op uw pensioen. Is uw pensioen nog niet ingegaan en wilt u bijvoorbeeld graag sparen voor extra pensioen? Dan kunt u met uw Factor A nagaan of u fiscale ruimte hiervoor heeft. U berekent uw fiscale ruimte met de 'Rekenhulp Lijfrentepremie' van de Belastingdienst op www.belastingdienst.nl. Voor de belastingaangifte over 2023 gebruikt u de pensioenaangroei van 2022. De Factor A van 2022 staat op uw UPO in Mijn Koopvaardij.

Franchise

U bouwt niet over uw gehele loon pensioen op. Over de zogenaamde franchise bouwt u geen pensioen op. De franchise per dag is € 45,65 (2024). Er wordt rekening gehouden met de franchise, omdat u later ook een AOW-uitkering ontvangt. Dit is later ook een deel van uw inkomen.

Herstelplan

Een herstelplan is een plan van aanpak waarin pensioenfondsen laten zien welke maatregelen zij nemen om hun financiële positie te verbeteren. Ook moeten fondsen aangeven welke maatregelen zij nemen als het herstel niet lukt binnen de termijn die daarvoor staat.

Netto prepensioen

Bpf Koopvaardij kende van 2006 tot 2015 de netto prepensioenregeling. Nam u in die periode deel aan de pensioenregeling, dan spaarde u een netto pensioenbedrag. Dit opgebouwde netto prepensioen kunt u gebruiken voor de periode tussen uw 62e en 67e.

Alle kenmerken van het netto prepensioen op een rij:

 • Het is een tijdelijk ouderdomspensioen.
 • Het wordt standaard uitgekeerd vanaf 62 tot 67 jaar.
 • U kunt de ingangsdatum eerder in laten gaan, maar niet eerder dan vanaf 60 jaar.
 • U kunt de ingangsdatum uitstellen tot uiterlijk één maand voordat u 67 jaar wordt.
 • U spaarde tot en met 31 december 2014 een netto bedrag voor uw prepensioen. Uw prepensioenuitkering is dan ook een netto uitkering.
 • De uitkering van het netto prepensioen is onbelast. De Belastingdienst beschouwt het door u opgebouwde netto prepensioen als vermogen. Dit bedrag vindt u terug op uw netto prepensioenoverzicht dat u ieder jaar van Bpf Koopvaardij ontvangt.
 • U moet het bedrag verwerken in uw belastingaangifte (box 3). 
 • Verandert u van baan en gaat u ergens anders pensioen opbouwen? Dan kunt u naast uw ouderdomspensioen ook uw netto prepensioen overdragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dit heet waardeoverdracht. Een voordeel hiervan is dat al uw pensioen bij één pensioenuitvoerder staat. Een nadeel kan zijn dat u later toch nog loonheffing moet betalen over de uitkering van uw netto prepensioen. Hierdoor ontvangt u minder netto prepensioen. Vraag dit na bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. U kunt daarom uw netto prepensioen ook bij Bpf Koopvaardij laten staan.

Partner

Degene met wie u vóórdat uw pensioen ingaat, bent getrouwd, een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontact heeft. In dat laatste geval woont u minimaal een half jaar samen en staat u beiden op hetzelfde adres ingeschreven.

Pensioengevend jaarsalaris
Het pensioengevend salaris bestaat uit de volgende componenten:
1. Basisgage.
2. Tankerverhoging (tv).
3. Vakantietoeslag (vt).
4. Overwerkforfait van 15% over component 1+2+3.
5. Extra forfait van 5% over component 1+2+3 als volgens de cao of arbeidsovereenkomst – naast component 1 t/m 4 – sprake is van aanvullende toeslagen.

Bij het vaststellen van het pensioengevend dagloon komt de verhoging wegens reisduur niet in aanmerking.

Pensioengrondslag

De pensioengrondslag is het pensioengevend loon minus de franchise.

Verevening

Bij verevening worden in geval van scheiding of beëindiging van een geregistreerd partnerschap de tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen verdeeld.

Voorwaardelijk pensioen

Voor mensen die pensioen opbouwen bij Bpf Koopvaardij en geboren zijn tussen 1961 en 1972 is in 2005 een voorwaardelijke pensioenregeling vastgesteld. Dit is gebeurd om de pensioenopbouw te compenseren, die toen door een wijziging in de pensioenregeling lager werd. Met deze regeling kunt u recht hebben op extra pensioen. Hiervoor moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

 • U bent geboren tussen 1961 en 1972.
 • In 1994 was u deelnemer aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.
 • In 2005 nam u minstens 165 dagen deel aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.
 • Voorafgaand aan het jaar waarin u 60 jaar wordt, heeft u ten minste 165 dagen deelgenomen aan de pensioenregeling van Bpf Koopvaardij.

Op Mijn Koopvaardij en uw jaarlijks Uniform Pensioenoverzicht (UPO) staat of u in aanmerking komt en ziet u de hoogte van uw voorwaardelijk pensioen. Op 1 januari van het jaar waarin u 60 jaar wordt, worden uw voorwaardelijke aanspraken omgezet naar onvoorwaardelijke aanspraken. U heeft dan recht op het extra pensioen.