Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A

Reglementswijzigingen 2024

In uw pensioenreglement hebben wij de volgende aanpassingen verwerkt:

Kerncijfers 2024

Wij hebben de volgende bedragen voor 2024 aangepast:

 • het maximum pensioengevend salaris;
 • de franchise;
 • de afkoopgrens voor kleine pensioenen;
 • de percentages van het partnerpensioen (opbouw- en risicobasis).

Bekijk het volledige overzicht van de kerncijfers van 2024

Rekenfactoren en jaartallen

De rekenfactoren die gelden voor 2024 nemen wij op in de bijlagen bij het pensioenreglement 2015. Bijvoorbeeld vervroegings- en uitstelfactoren voor ouderdomspensioen en uitruilfactoren voor ouderdoms- en partnerpensioen.

Hoger opbouwpercentage ouderdomspensioen

Sociale partners hebben besloten het opbouwpercentage voor uw ouderdomspensioen in 2024 te verhogen naar 1,657%. Wat dit betekent voor uw pensioen, ziet u in het voorbeeld hieronder.

Voorbeeld
Om te berekenen hoeveel pensioen u in 2024 opbouwt, moeten we eerst het salaris verminderen met de franchise. Dit moeten we doen, omdat u straks ook een AOW-uitkering van de overheid krijgt. Hier moeten we rekening mee houden in uw pensioenopbouw. Over de franchise bouwt u daarom geen pensioen op. De franchise voor 2024 is € 16.708,71.

Stel uw salaris in 2024 is € 35.000, en u werkt fulltime. Dan is de berekening als volgt:

 • Stap 1: wij stellen vast over welk deel van uw salaris we uw pensioenopbouw moeten berekenen. Dat is € 35.000 min € 16.708,71 = € 18.291,29.
 • Stap 2: we berekenen hoeveel pensioen u opbouwt over het bedrag dat we in stap 1 hebben berekend. Dat doen we met het opbouwpercentage. Het opbouwpercentage is 1,657%. Uw pensioenopbouw is dan 1,657% van € 18.291,29 = € 303,09.

In 2024 bouwt u dus € 303,09 op. Ter vergelijking: als we in bovenstaand voorbeeld rekenen met het opbouwpercentage van vorig jaar (1,233%), dan zou u € 225,53 opbouwen.

Uw pensioenopbouw in 2024 voegen wij toe aan het pensioen dat u vóór 2024 al heeft opgebouwd. Het totaal is het pensioen dat u van ons krijgt vanaf het moment dat u met pensioen gaat. Let op: dit is een bruto bedrag per jaar.

2 delen partnerpensioen

Uw partnerpensioen bestaat uit 2 delen: u heeft een partnerpensioen op opbouwbasis en een partnerpensioen op risicobasis. In 2024 verandert de verdeling tussen deze 2 delen:

 1. U bouwt automatisch partnerpensioen op tot uiterlijk 67 jaar. Dit partnerpensioen is gereserveerd voor uw partner na uw overlijden. Dit raakt u niet kwijt. Ook niet als uw deelname aan de pensioenregeling eindigt of als u met pensioen gaat. De opbouw van het partnerpensioen is verhoogd naar 48,9% van het ouderdomspensioen (2023: 33,1%).
 1. Het andere deel van het partnerpensioen is gedekt op risicobasis. Dit deel vervalt als u met pensioen gaat. Of wanneer uw deelname aan de pensioenregeling eindigt (uiterlijk na 3 maanden na uitdiensttreding). Het totale partnerpensioen wordt in die gevallen dus minder. Het partnerpensioen op risicobasis is nu 21,1% (2022: 58%).

Het totale partnerpensioen tijdens uw deelname aan de pensioenregeling blijft met deze wijzigingen gelijk. U vindt de hoogte van uw partnerpensioen op Mijn Koopvaardij en op uw Uniform Pensioenoverzicht.

Een hoger partnerpensioen na einde deelname?
Overlijdt u als uw deelname aan de pensioenregeling is gestopt? Dan wordt uw partnerpensioen lager. Dit komt doordat het partnerpensioen op risicobasis vervalt bij beëindiging van uw deelname. Uw partner ontvangt het deel op risicobasis niet meer.

Wilt u dat voorkomen? Dan moet u actie ondernemen als uw deelname aan de pensioenregeling stopt. U kunt op dat moment een deel van uw ouderdomspensioen uitruilen voor een hoger partnerpensioen voor uw partner.

Bent u al met pensioen?
Dan verandert er voor u niets.

Meer hierover leest u op Met pensioen gaan.

De toetredingsleeftijd gaat naar 18 jaar

De Wet toekomst pensioenen bepaalt dat vanaf 2024 iedereen die ouder is dan 18 jaar pensioen moet kunnen opbouwen in zijn/haar pensioenregeling. In onze pensioenregeling tot 2024 bouwde een deelnemer pensioen op vanaf het moment dat hij of zij 21 jaar was. Deze leeftijd is nu verlaagd naar 18 jaar. Een deelnemer gaat dus eerder pensioen opbouwen. Was u op 31 december 2023 ouder dan 18 jaar maar jonger dan 21 jaar? Dan start uw pensioenopbouw op 1 januari 2024. 

Het recht op wezenpensioen wordt uitgebreid

Overlijdt u nadat u uit dienst bent gegaan bij een werkgever in de Koopvaardij-sector? Dan hebben uw eventuele kinderen mogelijk tóch recht op een wezenpensioen alsof u nog in dienst was. Dit is het geval als u overlijdt:

 • binnen 3 maanden na uw uitdiensttreding en u een WW-uitkering ontving;
 • binnen 3 maanden na uw uitdiensttreding en u nog geen nieuwe baan had;
 • binnen 730 dagen na uw uitdiensttreding en u in die periode een opleiding volgde voor het verkrijgen van een erkend diploma op zeevaartgebied.

U kunt uw pensioen vervroegen tot 10 jaar voor uw AOW-leeftijd

Tot 1 januari 2024 kon u vanaf 55-jarige leeftijd met pensioen. Dit hebben we veranderd. Vanaf 1 januari 2024 kunt u uw pensioen vervroegen tot uiterlijk 10 jaar voor uw AOW-leeftijd.

Wilt u uw pensioen meer dan 5 jaar vóór de voor u geldende AOW-leeftijd laten starten? Dan moest u tot 1 januari 2024 verklaren dat u zou stoppen met werken. Volgens fiscale regels mocht uw pensioen namelijk alleen starten als u daarnaast niet meer zou werken. Dit is sinds 1 januari 2024 veranderd. Vanaf nu geldt de eis van stoppen met werken niet meer. U hoeft dan ook geen verklaring meer in te vullen.

Vrijwillige voortzetting is vanaf nu ook mogelijk binnen 3 jaar voor uw AOW-leeftijd

Gaat u uit dienst bij een werkgever in de Koopvaardij-sector? Dan stopt uw pensioenopbouw. U kunt ervoor kiezen deze pensioenopbouw door te laten lopen. Dit noemen we vrijwillige voortzetting. De premie die hiervoor nodig is, betaalt u zelf. Wilt u kiezen voor vrijwillige voortzetting? En start deze binnen 3 jaar voordat u uw AOW-leeftijd bereikt? Dat kon tot 1 januari 2024 niet. Vanaf 1 januari 2024 mag dit wel. U kunt vanaf nu dus ook kiezen voor vrijwillige voortzetting als deze start binnen 3 jaar vóór uw AOW-leeftijd.

De voorwaarden voor het recht op een overlijdensuitkering voor nabestaanden zijn veranderd

Als u overlijdt, krijgen uw nabestaanden een eenmalige overlijdensuitkering. Tot nu toe gold dit voor alle partners en/of kinderen. Ook als ze zelf geen recht hadden op een partner- of wezenpensioen. Vanaf 1 januari 2024 is dit veranderd. Hebben uw nabestaanden volgens het pensioenreglement recht op een partner- en/of wezenpensioen? Dan hebben zij vanaf nu ook recht op een overlijdensuitkering.

De pensioenleeftijd van het deelnemingsjarenpensioen gaat omhoog

We hebben het deelnemingsjarenpensioen (DJP) aangepast aan de stijgende AOW-leeftijd. Met het DJP konden werknemers die meer dan 40 jaar pensioen hebben opgebouwd eerder met pensioen. De AOW-leeftijd is per 1 januari 2024 gestegen naar 67. Daarom hebben wij in het reglement het aantal vereiste deelnemingsjaren verhoogd naar 42. Hierdoor stijgt de DJP-leeftijd in 2024 naar 65 jaar. In 2023 was dit 41 10/12 en 64 jaar en 10 maanden.

Prepensioenreglement 2015

De afkoopgrens en rekenfactoren die gelden voor 2024 nemen wij ook op in het prepensioenreglement 2015. Ook hebben we in dit prepensioenreglement het recht op een overlijdensuitkering verduidelijkt. Hebben uw nabestaanden volgens het pensioenreglement recht op een partner- en/of wezenpensioen? Dan hebben zij vanaf nu ook recht op een overlijdensuitkering.

Reglementen

Alle reglementen vindt u op www.koopvaardij.nl onder Deelnemer - Downloads - Reglementen en statuten. U kunt de reglementen ook telefonisch opvragen bij onze Servicedesk via 088 - 007 98 99.