Toegankelijkheid
Contrast
A A
Tekstgrootte
A A A
NL EN

Reglementswijzigingen 2022

De volgende jaarlijkse aanpassingen worden verwerkt in uw pensioenreglement:


Kerncijfers 2022
De bedragen van het maximum pensioengevend salaris, de franchise, de afkoopgrens voor kleine pensioenen, de percentages van het partnerpensioen (opbouw- en risicobasis) voor 2022. Hier vindt u een overzicht van de kerncijfers van 2022.

 

Rekenfactoren en jaartallen
De rekenfactoren die gelden voor 2022 worden opgenomen in de bijlagen bij het pensioenreglement 2015. Bijvoorbeeld vervroegings- en uitstelfactoren voor ouderdomspensioen en uitruilfactoren voor ouderdoms- en partnerpensioen.

 

Prepensioenreglement 2015
De afkoopgrens en rekenfactoren die gelden voor 2022 worden ook opgenomen in het prepensioenreglement 2015.

 

Percentage VPL-aanspraken
Naast de pensioenregeling voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen, kent Bpf Koopvaardij ook voorwaardelijk pensioen (VPL-regeling). Per 1 januari 2022 zijn de VPL-aanspraken verhoogd. Meer hierover leest u op deze pagina. In het reglement wordt om die reden het percentage van de VPL-aanspraken aangepast van 13,82% naar 14,56%.

Ook de volgende aanpassingen verwerken wij in uw pensioenreglement:


Salaris van € 0,- blijft buiten beschouwing voor het partnerpensioen
Bij overlijden wordt het partnerpensioen mede gebaseerd op de hoogte van het in de toekomst te bereiken ouderdomspensioen. Dat pensioen is gebaseerd op de gewogen som van alle daglonen in het jaar van overlijden. In het reglement is nu opgenomen dat perioden met salaris € 0,- buiten beschouwing blijven. Zo wordt een lager partnerpensioen door deze perioden voorkomen.

 

Legaliseren handtekening notaris bij uitruil partnerpensioen niet langer nodig
Bij pensionering is het mogelijk om het partnerpensioen om te zetten in een hoger ouderdomspensioen. Het gevolg van deze uitruil is dat het partnerpensioen lager wordt of zelfs € 0,-, als het partnerpensioen volledig wordt uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen. Omdat het partnerpensioen bedoeld is voor de partner, moet hij/zij met een handtekening instemmen met deze uitruil. De handtekening moest voorheen door een notaris worden gelegaliseerd. Dat is vanaf nu niet meer nodig.

 

Uitstel van pensioen
In het reglement is nu opgenomen dat als het pensioen op pensioenrichtdatum 67 jaar niet is aangevraagd, er automatisch sprake is van uitstel tot maximaal 70 jaar. Aanvraag van uitstel is niet meer nodig. Als het pensioen pas ná 70 jaar wordt aangevraagd, dan gaat het pensioen met terugwerkende kracht in vanaf 70 jaar. Door het uitstel van 67 jaar naar 70 jaar wordt er een verhoging van het pensioen doorgevoerd. Als het pensioen pas na 70 jaar wordt aangevraagd kan er geen gebruik meer worden gemaakt van de keuzemogelijkheid voor eerst een hoog en daarna een laag pensioen.

 

Deelnemingsjarenpensioen
Het deelnemingsjarenpensioen (DJP) wordt aangepast aan de stijgende AOW-leeftijd. Met het DJP kunnen werknemers die meer dan 40 jaar pensioen hebben opgebouwd (deelnemingsjaren), eerder met pensioen. De AOW-leeftijd is in 2022 gestegen naar 66 jaar en zeven maanden. Daarom wordt het aantal vereiste deelnemingsjaren verhoogd naar 41 7/12 en de DJP-leeftijd naar 64 jaar en 7 maanden (in 2021 was dit 41 1/3 en 64 jaar en 4 maanden).

 

Reglementen
Alle reglementen vindt u op www.koopvaardij.nl onder ‘Downloads – Documenten – Reglementen en statuten’. U kunt de reglementen ook telefonisch opvragen bij onze Servicedesk via 088 - 007 98 99.